Alexei Kobikov, Master Blacksmith, and Nikolai Arzhannikov, president of Access to Ideas sit on the Bench of Friendship holding the bench's silver medal.